موسسه علوم پزشکی سينا

موسسه علوم پزشکی سیناکلاس حضوری

شاید برای بعضی از شما این سئوال ایجاد شده باشد که : (چرا باید در کلاسھای آموزشی شرکت کنم؟ می توانم با تھیه کتابھا و منابع آموزشی ھر چه لازم باشد بیاموزم). ھرچند منابع آموزشی می تواند برای برخی از شما به تنھایی کافی باشد ولی تجربه نشان داده است که شرکت در کلاسھای حضوری بازدھی بسیاری از داوطلبان را افزایش می دھد. بدیھی است که شنیدن مطالب از زبان استاد و توضیحاتی که او در مورد مباحث می دھد، درک مفھوم درسھا و یادگیری شما را افزایش می دھد. از سوی دیگر طرح سئوالات مختلف از سوی داوطلبان دیگری کھ در کلاس حضور دارند توجه شما را به زوایای مختلف موضوع که ممکن است بھ آنھا توجھی نکرده باشید جلب می کند. ارائه خلاصه درس و حل تستھای مربوط به ھر مبحث، از دیگر مزایای کلاسھای حضوری است.

طرح جدید

طرح آموزش حضوری کارشناسی ارشد پس از تجربه موفق برگزاری طرح آموزشی دکتری برای اولین بار در مشھد برای رشتھ ھای انفورماتیک پزشکی، فیزیک پزشکی، آمار زیستی، فناوری اطلاعات سلامت انجام شده است. بدیھی است نو بودن و بین رشته ای بودن این رشته ھا (در حال حاضر از معدود رشته ھایی ھستند که فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد بھ عنوان عضو ھیات علمی جذب دانشگاھھای دولتی می گردد)، نشانھ آینده ای درخشان برای این رشته ھا و فارغ التحصیلان آنھا می باشد.

آشنایی با اساتید:

مدرسین دوره ھا اغلب از اعضاء ھیات علمی دانشگاه ھا، مدرسین کنکور و دانشجویان برتر دکتری تخصصی می باشند که مراحل کنکور و مصاحبه را بدون وجود کلاسھای آموزشی و با رقابتی تنگاتنگ سپری کرده و در حال حاضر در این رشته حرفی برای گفتن دارند.برو بالا