موسسه علوم پزشکی سينا

موسسه علوم پزشکی سیناکلاس حضوری
شاید برای بعضی از شما این سئوال ایجاد شده باشد که : (چرا باید در کلاسھای آموزشی شرکت کنم؟ می توانم با تھیه کتابھا و منابع آموزشی ھر چه لازم باشد بیاموزم). ھرچند منابع آموزشی می تواند برای برخی از شما به تنھایی کافی باشد ولی تجربه نشان داده است که شرکت در کلاسھای حضوری بازدھی بسیاری از داوطلبان را افزایش می دھد. بدیھی است که شنیدن مطالب از زبان استاد و توضیحاتی که او در مورد مباحث می دھد، درک مفھوم درسھا و یادگیری شما را افزایش می دھد. از سوی دیگر طرح سئوالات مختلف از سوی داوطلبان دیگری کھ در کلاس حضور دارند توجه شما را به زوایای مختلف موضوع که ممکن است بھ آنھا توجھی نکرده باشید جلب می کند. ارائه خلاصه درس و حل تستھای مربوط به ھر مبحث، از دیگر مزایای کلاسھای حضوری است.برو بالا