موسسه علوم پزشکی سینا

فرم ثبت نام

1-درس های خود را از لینک زیر انتخاب کنید.


درس های مورد نظر خود را از این لینک انتخاب کنید


2-مبلغ دوره را به شماره کارت 6219861017182048 و یا شماره حساب 9301800757241 بانک سامان به نام سعید عرفانی واریز نمایید.


3-فرم زیر را تکمیل کنید.